Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub przez formularz kontaktowy.

Kontakt:

Telefon
94 37 141 53

Adres e-mail
bosz@um.szczecinek.pl

Dodatkowa strona www
www.szczecinek.pl

Adres:

Urząd Miasta Szczecinek
Pl. Wolności 13
78-400 Szczecinek

Napisz do nas

* Pola obowiązkowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego jako „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek;
2) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Urząd Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek, adres e-mail: iod@um.szczecinek.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu w celu poparcia zgłaszanego wniosku w ramach Szczecineckiego Budżetu Obywatelskiego oraz w celu ich archiwizacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym.
4) Dane będą udostępniane podmiotom działającym na podstawie umowy powierzenia w celu realizacji zadania oraz podmiotom działającym z mocy prawa, a także mogą być udostępnione osobom lub podmiotom działającym na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. 10 lat;
6) w zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO;
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do rozpatrzenia wniosku w ramach Szczecineckiego Budżetu Obywatelskiego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak poparcia składanego wniosku w ramach realizacji Szczecineckiego Budżetu Obywatelskiego i w konsekwencji jego odrzucenie z uwagi na braki formalne;
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.