Szczegóły projektu

Remont nawierzchni wraz z remontem murku


Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce pn. formularz zgłoszenia projektu.

Opis lokalizacji

Działka nr 218/2 obr. 13 wraz z murkiem, ul. Wł. Bartoszewskiego 26-28, 78-400 Szczecinek

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

170 m2 - remont chodnika, 155 m2 - remont drogi użyteczności publicznej30 000 zł
2remont murku7 000 zł
Łącznie: 37 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Nie jest możliwe wykonanie rozpatrywanego zadania w roku 2019.
Należy uzyskać decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie delegatura w Koszalinie, zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych.
Ponadto zrealizowane zadanie służyłoby wąskiemu gronu mieszkańców; byłoby to zaspokojenie potrzeb niewielu osób i nie będą z niego korzystać pozostali mieszkańcy Szczecinka.