projekt nr -

-. Remont murka brzegu rzeki Nizicy przy Pl. Wolności 15 w Szczecinku


Lokalizacja

Pl. Wolności 15 w Szczecinku

Skrócony opis projektu

Demontaż starego i wykonanie nowego murka wraz z uzyskaniem wszystkimi niezbędnych zgód i pozwoleń. W chwili obecnej murek ujmuje uroku zrewitalizowanemu Placowi Wolności, a znajduje się przy centralnym punkcie miasta.

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce pn. formularz zgłoszenia projektu.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Nie jest możliwe wykonanie rozpatrywanego zadania w roku 2019.
Należy uzyskać zgodę właściciela działki nr 1 obr.13 – prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, uzyskać decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie delegatura w Koszalinie, zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych oraz pozwolenie na budowę.