projekt nr -

-. Ruch Miejski K. Berezowski – Przedsiębiorczy Szczecinek


Lokalizacja

Mieszkańcy Szczecinka

Skrócony opis projektu

33 bezzwrotne dotacje na założenie lub rozszerzenie działalności gospodarczej w wysokości 6000,00 zł dla mieszkańców Szczecinka

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce pn. formularz zgłoszenia projektu.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zgodnie z ustawą zakres projektu nie jest zadaniem własnym Miasta Szczecinek, a Powiatu Szczecineckiego (przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy - art. 4 ust 1 ppkt. 17 to zadanie powiatu - Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym).
Ponadto Budżet obywatelski nie jest programem dotacji. Jego celem jest zaspokajanie potrzeb zbiorowych, ogólnodostępnych, powszechnych, a nie jednostkowych.
Wsparcie finansowe w oparciu o proponowane przez wnioskodawcę kryteria nie może być realizowane, gdyż nie znajduje oparcia w obowiązujących politykach miejskich w zakresie zasad i form pomocy ze strony Miasta w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wskazuje, że budżet obywatelski jest finansowany ze środków publicznych, których wydatkowanie musi być możliwe do zweryfikowania, natomiast jak wskazuje autor projektu – osoba otrzymująca dotację miałaby ją rozliczyć na podstawie oświadczenia, co jest niezgodne z ustawą o finansach publicznych.